સંદિપ ચૌધરી , વરાછા

"ટાલનીસમસ્યાથીમારીપર્સનાલીટીસાવનબળીપડતીહતી. ફીટઅનેહેલ્થીસ્વાસ્થ્યહોવાછતાંપણવાળનીઉણપથીમારોદેખાવસાવનબળોલાગતોહતો .અનેમારીલાઇફમાંનિરાશાનાવાદળોપ્રવેશીરહ્યાંહતા. પરંતુઇનોવેટીવહેરરીપ્લેસમેન્ટેજાણેબધીજનિરાશાનેઆશાતરફવાળી. તેમનેદરેકસર્વિસઅનેમેઇન્ટેનન્સખુબજસરસરીતેથાયછે. થૅન્ક્સઇનોવેટીવહેરરીપ્લેસમેન્ટ"

જીગેષ સાંવરીયા , અડાજણ

"વિશ્વાસઅનેશ્રધ્ધાએકમાત્રઉપાયછેજીવનનીકમીઓપૂર્ણકરવામાટે. આકથનમનેતયારેસાચુંલાગ્યુંકેજયારેછેલ્લાકેટલાકવર્ષોથીટાલનીસમસ્યાથીથીપીડાતોહોવાછતાંપણમેશ્રધ્ધાઅને

વિશ્વાસગુમાવ્યાનહીંઅનેમારીમુલાકાતઇનોવેટીવહેરરીપ્લેસમેન્ટસાથેથઇ. જેણેમારાજાણેકુદરતીવાળપાછાઆપીદીધા.

"

હરેશત્રિવેદી ,વેસુ

"જીવનમાંરહેલીતમામવસ્તુનોઆપણેઅનાદરકરીયેછીએ .અનેજેવસ્તુહયાતનથીઅનેએનીહંમેશાચિંતારહેછે. મનુષ્યસ્વભાવઆમર્યાદાથીબંધાયેલોછે. અરીસામાંમારીજાતનેજોયાપછીમારીહાલતએવીજથતીકેજાણેહુંદુનિયાહારીગયોછુ. બધુંજગુમાવીદીધુંછે. સાયકોલોજિકલીઅનેમનનાઆતરંગોદુરકરવામાટેઇનોવેટીવહેરરીપ્લેસમેન્ટમારામાટેબેસ્ટસાબિતથયું. ઇનોવેટીવહેરરીપ્લેસમેન્ટનાડિરેક્ટર્સનેમારાઅભીનંદન"

સચિન ગાબાણી , ચોક

"ઇનોવેટીવહેરરીપ્લેસમેન્ટસેન્ટરનીસર્વિસીસઅત્યંતસારીછે. તેમનીવાતકરવાનીઅનોખીરીતકેજાણેતેલોકોપોતાનાજઘરનાસભ્યોસાથેવાતકરતાહોયએવોફીલકરાવેછે. તેમજમેન્ટેનન્સનીસર્વિસજેદરમહિનેકરવામાંઆવેછેતેખુબજસરસરીતેકરેછે."

વિનેશ મરડીયા , પાલ

"મારીઉંમર 24 વર્ષનીછે. હુંદેખાવમાંગુડલુકિંગઅનેસ્વાસ્થયમાંપણસશકતછું. મારાવાળપણત્રણવર્ષપેહલાખુબજઆકર્ષકહતા. પરંતુવાળનીસમસ્યાનેકારણેમારીગણનાટાલિયાવ્યક્તિતરીકેથવાલાગી. જેછોકરીઓમારીસાથેવાતકરવાતત્પરરહેતીહતીતેઓમનેઅવગણવાલાગ્યા. તમેકલ્પીનશકોમાત્રટાલનીસમસ્યાથીમારાલગ્નરોકાઈરહયાંહતા. જીવનમાંઅંધકારફેલાઈગયોહતો. અનેએવુંલાગતુંહતુંકેઆજરૂરમારાખરાબકર્મોનીસજામનેમળીછે. પરંતુઇનોવેટીવહેરરીપ્લેસમેન્ટેમનેએકતકઆપીજેમારાજીવનમાંભગવાનપછીનુંસ્થાનમેળવેછે. જેનાથીમારાદેખાવમાંફરીચારચાંદલાગીગયાંછે "